Vedtægter – Foreningen Kongegaarden

Foreningen Kongegaardens vedtægter.

 

§ 1. Foreningens navn: Foreningen Kongegaarden.

 

§ 2. Foreningens hjemsted: Korsør Kommune.

 

§ 3. Formål.

Foreningens formål er at varetage koordinerende og praktiske opgaver i forbindelse med driften af Kongegaarden som regionalt center for musik og kunst samt støtte Kongegaardsfonden økonomisk.

 

§ 4. Medlemskab.

Som medlem kan optages såvel enkeltpersoner som foreninger, organisationer og firmaer.

 

§ 5. Bestyrelse.

Bestyrelsen består af formand, 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Formanden vælges på generalforsamlingen for i år ad gangen.

De 6 bestyrelsesmedlemmer vælges således: 3 vælges på Foreningen Kongegaardens generalforsamling for 2 år ad gangen og 3 vælges ved at henholdsvis Korsør Koncerterne, Isenstein­samlingen og Korsør Kunstforening vælger hver et medlem. Navnene oplyses på Foreningen Kongegaardens generalforsamling og disse medlemmer er valgt for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. I deres fravær af næstformand og sekretæren. Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.

 

§ 6. Valg af 2 repræsentanter til Fondsbestyrelsen.

Et fondsbestyrelsesmedlem udpeges af Foreningen Kongegaardens bestyrelse blandt de på Foreningen Kongegaardens generalforsamlings valgte bestyrelsesmedlemmer og et medlem udpeges af Korsør Koncerterne, Korsør Kunstforening og Isenstein-samlingen i fællesskab. Dette sidste medlem kan ikke være medlem af Foreningen Kongegaardens bestyrelse.

Valgperioden er på 2 år.

 

§ 7. Generalforsamling.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse sker senest 14 dage før ved opslag på foreningens hjemmeside og ved annoncering i mindst ét lokalt blad, eks. via Korsør Posten eller Sjællandske.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Bestyrelsens forslag til virksomhedsplan for indeværende og kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år.

7. Valg af formand.

8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne skal foreligge for bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen bliver på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 1997 enige om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der sidder i henholdsvis i Ôg 2 år i første valgperiode. Herefter vælges alle bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen. Derudover kan en ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig begæring af 10 % af medlemmerne, eller 25 medlemmer, når den ønskede dagsorden anføres.

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra ændringer af foreningens vedtægter, der kræver tilslutning fra mindst 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer.

 

§ 8. Regnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen foranlediger det samlede regnskab revideret af foreningens valgte revisor inden det fremlægges på generalforsamlingen.

 

§ 9. Foreningens opløsning.

Foreningen kan kun opløses efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og på den sidste skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for foreningens opløsning.

Opløses foreningen overgår foreningens ejendele og midler til Kongegaardsfonden.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. marts 1997 i Kongegaarden og efterfølgende revideret på ordinær generalforsamling den 14. marts 2006.