Vedtægter for Kongegaardsfonden 

§ 1 Navn og hjemsted

Kongegaardsfonden, Korsør Kommune.

§ 2 Formål

At drive ejendommen Algade 25, Korsør, forhuset, som benævnes Kongegaarden som kunstcenter med

1. to friboliger for henholdsvis en bildende kunstner og en komponist eller udøvende musiker

2. lokaler til udstillinger, koncerter og andre kulturelle formål

 Friboligerne kan efter ansøgning stilles til rådighed i perioder af vekslende længde, dog maksimalt et år.

§ 3 Egenkapital

Fondens aktiver udgør ved oprettelsen kr. 2.000.000,00. Egenkapitalen udgør på samme tidspunkt kr. 200.000,00. Fondens bundne kapital, bortset fra fast ejendom, hvorpå skal lyses deklaration om, at der ikke kan rådes ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden tilladelse fra fondsmyndigheden, deponeres i en af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.

§ 4 Særrettigheder

Fonden er stiftet af foreningen Kongegaarden, Korsør. Stifteren eller andre er ikke tillagt særlige rettigheder.

§ 5 Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der udpeges således:

   • Akademirådet ved Akademiet for de Skønne Kunstner udpeger 1 medlem.
   • Musikkonservatoriernes Fællesråd udpeger 1 medlem.
   • Korsør byråd udpeger 1 medlem.
   • Foreningen Kongegaarden udpeger 2 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær, og den er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Dens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Derudover fastlægger den selv sin forretningsorden, men der føres en beslutningsprotokol, som skal underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan få dækket de med deltagelse i bestyrelsesmøder forbundne omkostninger.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, samt antage lønnet medhjælp. Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med endnu et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

§ 6 Regnskab og revision:

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår går fra datoen for Korsør Kommunes godkendelse af fundatsen til den 31.12.1993.

Senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning skal regnskabet være indsendt til fondsregisteret. Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Årsregnskabet tilstilles Korsør byråd til orientering.

§ 7 Godkendelse:

Fundatsen godkendes af Korsør byråd, ligesom eventuelle ændringer i denne også kræver byrådets samtykke.

§ 8 Opløsning:

For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses, eller indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan Korsør byråd efter indstilling fra bestyrelsen, og med tilladelse fra fondsmyndigheden og Justitsministeriet anvende den bundne kapital til formålet, eller til andre kulturelle formål i Korsør Kommune.

 

Således godkendt af Foreningen Kongegaarden, 24. november 1992,

p.f.v.

Poul Erik Nielsen, Formand

Per Stenbæk Madsen, Kasserer

Således godkendt af Korsør byråd, 26. november 1992.

p.b.v.

Flemming Erichsen / Steen K. Madsen