Formandens beretning til generalforsamlingen torsdag den 16. marts 2017

 

Året har været præget af, at den fremtidige organisation og struktur for Kongegaarden ikke blev afklaret før den 28. november 2016,  hvor Slagelse kommunes Byråd godkendte den ændrede fundats for Kongegaardsfonden.

Bestyrelsen har derfor koncentreret sig om det Foreningen Kongegaarden igennem de sidste mange år har anset som sin hovedopgave, nemlig at sørge for, at husets muligheder bliver udnyttet i størst muligt omfang.

I april underholdt Anders Bechmanns Trio med danske evergreens. Det var en så stor succes, at det blev gentaget som et Syng med arrangement søndag den 23. oktober.

I maj 2016 var halvdelen af koncertsalens gulv fyldt med glade børn og de tilbageværende stole besat af forældre og bedsteforældre, der nød Binaldo og Charlies klovnerier.

Vi afholdt derefter 8 velbesøgte kongegaardslørdage, Mac-K & Co, Nicklas Berg Magic, Opera, Christian Søgaard Trio, Fællessang, Working Mojo, Swinging Jazz og Tamra Rosanes Trio. Til alle stod Lions med gyldig spiritusbevilling for salg af øl, vin og vand.

I efteråret skaffede vi  fulde huse til Miriam Mandipira, jazz - og gospelsangerinde, der kom med med et fire mands orkester,  Erik Sørensen sax, Carsten Milner trommer, Christian Søgaard keyboards og Jens Holgersen kontrabas og underholdt med en forrygende koncert  søndag den 6. november 

Journalist Mathilde Kimer, med rødder i Korsør, holdt foredrag med udgangspunkt i sit arbejde som korrespondent i Rusland og Østeuropa for Danmarks Radio Søndag den 27. november.

I hele året har formanden og eller suppleanten deltaget i brugergruppemøder, hvor fondsformanden og formændene for de øvrige brugergrupper gensidigt informerer hinanden og drøfter husets forhold. Det har medført at formændene for Isensteinsamlingen og for Korsør Kunstforening har vist mindre interesse for bestyrelsesarbejdet og ikke har deltaget nævneværdigt i bestyrelsesmøderne eller afvikling af nogen arrangementer.

På brugergruppemøderne har der ikke været enighed om, i hvilket omfang Foreningen Kongegaarden efterlevede de gældende vedtægter, der iøvrigt som følge af ændringen af fondens vedtægter, nødvendigvis skal ændres, hvis foreningen skal fortsætte, da bestemmelsen om at foreningen skal vælge to repræsentanter til fondsbestyrelsen, er uforenelig med de nye fondsvedtægter, men herom under forslag til virksomhedsplan.

Formand Tinne Thomassen                                                  

Virksomhedsplan

For at udnytte den med megen møje fremskaffede spititusbevilling, vil der igen i år blive afholdt 8 Kongegaardslørdage.

Da ændringen af fondsvedtægterne nødvendiggør en ændring af Foreningens vedtægter, og iøvrigt medfører en vis usikkerhed om Foreningens berettigelse, er det bestyrelsens opfattelse, at foreningen bør opløses, idet ingen af de nu værende bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte under de ændrede betingelser. Der vil derfor blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til den 14. september 2017 kl. 19 i Kongegaarden, hvor bestyrelsen vil fremlægge forslag til Opløsning af foreningen efter reglerne i de gældende vedtægter.